Speelplan

Groningen als sporthoofdstad
van Noord-Nederland
Meer groen en bewegen in je eigen wijk
De Sportpartij is aanjager van een lokaal
sportakkoord

Speelplan (KIEK HIER voor pdf-bestand).
In dit partijprogramma zijn de grondbeginselen van de Sportpartij opgenomen. Het vormt de basis voor ons politieke handelen en beleid. Met de kracht van sport als inspiratiebron gaan we invulling geven aan een nieuw politiek verhaal voor de stad Groningen. Dwars door de scheidslijnen van de gevestigde politiek heen.
Ons Speelplan bestaat uit drie samenhangende delen. Allereerst formuleren we onze principiële Uitgangspunten. Ze beschrijven het ‘hogere doel’ dat we met de Sportpartij uiteindelijk voor ogen hebben. Onder het kopje Standpunten bespreken we langs welke beleidslijnen we de komende jaren concreet aan de slag gaan. Niet de geijkte gemeentelijke beleidsterreinen, maar de voor de nabije toekomst belangrijke maatschappelijke vraagstukken staan daarbij centraal. Onder Speerpunten tenslotte geven we de onderwerpen en actielijnen weer voor de komende verkiezingscampagne.